www.in-ius.cz

www.in-ius.cz

 

In IUSTITIA vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu.
 
In IUSTITIA poskytuje právní pomoc konkrétním osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.
 
In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího.
 
In IUSTITIA se zabývá sledováním legislativní činnosti, analyzuje český právní řád v kontextu komunitárního a mezinárodního práva. Předkládá návrhy změn platné legislativy s cílem zlepšit postavení osob ohrožených násilím z nenávisti, usnadnit jim přístup ke spravedlnosti a k odpovídajícím nástrojům restorativní justice.
 
In IUSTITIA usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení v případech násilí z nenávisti, zejména o zlepšení praxe při odhalování a vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Trestné činy spočívající v organizování násilí z nenávisti či ve fyzickém útoku z nenávisti by měly být řešeny prioritně a s náležitou péčí.
 
In IUSTITIA se zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů veřejnosti. Zvýšenou pozornost věnuje mládeži. Zakladatelé organizace dlouhodobě publikují na téma krajní pravice a násilí z nenávisti.
 
In IUSTITIA kooperuje s českými a zahraničními nevládními organizacemi. Společně působí proti rasismu a xenofobii v ČR a v Evropě.
 
In IUSTITIA spolupracuje s médii na partnerské bázi. Násilí z nenávisti zviditelňuje jako celospolečenský problém ohrožující nejméně deset procent lidí žijících v ČR.