Svatby a registrovaná partnerství

15.09.2009 19:04
Svatby a registrovaná partnerství
 1. Kdo může uzavřít registrované partnerství
  Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby (dvě ženy nebo dva muži), které splňují všechny následující podmínky:
  • alespoň jedna z nich má státní občanství ČR
  • nejsou sourozenci nebo příbuznými v linii přímé (tedy nejsou si vzájemně potomkem a předkem)
  • obě dosáhly věku osmnácti let
  • obě jsou plně způsobilé k právním úkonům, tedy nejsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům ani na ní omezeny
  • jsou "svobodné", nesmí být v manželství nebo registrovaném partnerství, které neskončilo
 2. Kde lze uzavřít registrované partnerství?
  Registrované partnerství se uzavírá před matričním úřadem, který je k tomuto určen vyhláškou. Jedná se o tyto matriční úřady (v každém kraji je pouze jeden):
  1. Hlavní město Praha - Úřad městské části Praha 1 (tel. 222 320 325, www.praha1.cz )
  2. Středočeský kraj - Magistrát města Kladno (tel. 312 604 207-10, www.mestokladno.cz )
  3. Jihočeský kraj - Magistrát města České Budějovice (tel.386 801 111 - ústředna, www.c-budejovice.cz )
  4. Plzeňský kraj - Úřad městského obvodu Plzeň 3 (tel.378 036 535, 378 036 517, umo3.plzen-city.cz )
  5. Karlovarský kraj - Magistrát města Karlovy Vary (tel. 353 118 281-3, www.mmkv.cz )
  6. Ústecký kraj - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město (tel. 475 241 265, www.ul-mesto.cz )
  7. Liberecký kraj - Magistrát města Liberec (tel. 485 243 724, www.liberec.cz )
  8. Královéhradecký kraj - Magistrát města Hradec Králové (tel. 495 707 500, www.mmhk.cz )
  9. Pardubický kraj - Magistrát města Pardubice (tel. 466 859 692, www.mesto-pardubice.cz )
  10. Vysočina - Magistrát města Jihlava (tel. 567 167 241-4, www.jihlava.cz )
  11. Jihomoravský kraj - Úřad městské části Brno-střed (tel. 542 526 230, 542 526 237-8, www.stred.brno.cz )
  12. Olomoucký kraj - Magistrát města Olomouc (tel. 585 513 314, 585 513 345, www.olomoucko.cz )
  13. Moravskoslezský kraj - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (tel. 599 442 212, www.moap.cz )
  14. Zlínský kraj - Magistrát města Zlín (tel. 577 630 117, 577 630 208-9, www.mestozlin.cz )
  Osoby vstupující do registrovaného partnerství se musí obrátit na ten z výše uvedených příslušných matričních úřadů, v jehož kraji je alespoň jedna z nich hlášena k trvalému pobytu. Pokud mají každá trvalý pobyt v jiném kraji, musí si vybrat jeden z těchto dvou krajů. Pokud ani jedna z těchto osob nemá trvalý pobyt v ČR, musí se obrátit na Úřad městské části Brno střed, neboť ten je pověřený vedením zvláštní matriky pro tyto případy.
  Ze závažných důvodů může příslušný matriční úřad na žádost osob vstupujících do registrovaného partnerství povolit, aby bylo registrované partnerství uzavřeno před jiným z výše uvedených čtrnácti matričních úřadů. Ostatní matriční úřady nemají k uzavírání registrovaného partnerství zákonné zmocnění a často neposkytují ani informace ani formuláře.
 3. Jaké dokumenty je třeba k uzavření registrovaného partnerství předložit?
  Před vstupem do registrovaného partnerství je nutno vyplnit tiskopis, který je dle vyhlášky nadepsán jako "Dotazník k registrovanému partnerství". Do tiskopisu se vyplní kromě základních údajů o vlastní osobě i údaje o otci a o matce.
  Dále je třeba k tiskopisu předložit tyto doklady:
  • rodný list (pokud ho osoba nemá, lze si nechat vystavit duplikát na matričním úřadě v místě narození)
  • osvědčení o státním občanství - ne starší tří měsíců (vydá matriční odbor na krajském úřadě dle místa trvalého pobytu, v Praze na příslušném Úřadě městské části a občanům bez trvalého pobytu na Úřadě městské části Prahy 1)
  • pokud budoucí partnerky / partneři předtím žily/i v manželství nebo v registrovaném partnerství, doklad o skončení předchozího manželství či partnerství (rozvodový rozsudek, úmrtní list manželky / manžela nebo partnerky / partnera či úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že registrované partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu)
  Má-li občanka / občan ČR trvalý pobyt v ČR, předloží dále:
  • občanský průkaz (z něhož matriční orgán vyčte výpis z evidence obyvatel a osobní stav - pokud tyto údaje v občanském průkazu nejsou, zjistí si je úřad sám)
  Nemá-li občanka / občan ČR trvalý pobyt v ČR 1, předloží dále:
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu.
  Oba tyto doklady musí být vydány státem, ve kterém má občanka / občan ČR trvalý pobyt. Pokud cizí stát tyto doklady nevydává, musí občanka / občan ČR bez trvalého pobytu předložit potvrzení státu svého trvalého pobytu, že tento stát takový doklad nevydává. V praxi bude pro občanky a občany bez trvalého pobytu často snazší se v ČR k trvalému pobytu přihlásit a vyřídit si občanský průkaz.
 4. Uzavření registrovaného partnerství
  Vlastní akt vstupu do registrovaného partnerství se nazývá "prohlášením", které musí být úplné a svobodné:
  • prohlášení se činí před matrikářkou / matrikářem (nikoli před starostou či zastupitelem jako při vstupu do manželství)
  • prohlášení nemusí (ale může) být veřejné a slavnostní
  • nejsou zapotřebí žádní svědci
  Při uzavření registrovaného partnerství není možné se nechat zastoupit na základě plné moci, není možný ani sňatek církevní. Jeli osoba vstupující do partnerství neslyšící, němá nebo nerozumí česky, může být prohlášení tlumočeno třetí osobou.
  Vlastní prohlášení se odehrává na místě, které určí matriční úřad (např. v kanceláři úřadu nebo ve slavnostních prostorách. Osoby vstupující do partnerství mohou příslušný matriční úřad požádat o povolení, aby jim konání obřadu umožnil na jiném než k tomu určeném místě (např. ze závažných zdravotních důvodů může přijet matrikářka / matrikář domů). Úřad však není povinen této žádosti vyhovět.
  U prohlášení musí být přítomny osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, matrikářka / matrikář a případně tlumočnice / tlumočník. Přítomnost dalších osob není nutná, ale ani vyloučená. Stejně jako u manželství se vlastní prohlášení činí odpovědí "ano" na otázku matrikářky / matrikáře, zda obě přítomné osoby "chtějí spolu vstoupit do partnerství". Registrované partnerství vzniká už tímto prohlášením, nikoli až zápisem do matriky - knihy registrovaného partnerství.
 5. Kniha registrovaného partnerství
  Registrované partnerství je matriční událostí, která se zapíše do knihy registrovaného partnerství, což je - vedle knih narození, manželství a úmrtí - zcela nová matriční kniha. Po prohlášení o registrovaném partnerství podepíší partnerky či partneři protokol o vstupu do registrovaného partnerství. Na základě tohoto protokolu je potom učiněn zápis do knihy registrovaného partnerství, jehož součástí jsou i údaje o rodičích partnerek či partnerů. Pokud soud v budoucnu partnerství zruší, zapíše se do knihy registrovaného partnerství i tato skutečnost.
 6. Doklad o registrovaném partnerství
  Matričním dokladem osvědčujícím uzavření registrovaného partnerství je doklad o registrovaném partnerství, tedy jakási obdoba oddacího listu. Je to listina o velikosti A5, na modrobílém podkladě (modře nakreslené lipové lístky), ve středu je malý státní znak (bílý lev na modrém poli). Na této listině jsou údaje o místě a datu uzavření partnerství, jménech, rodných číslech a datech narození příslušné dvojice, jménech jejich rodičů a o osobním stavu obou partnerek či partnerů. Doklad o registrovaném partnerství se vydá partnerkám / partnerům nebo jejich zplnomocněné zástupkyni či zástupci. Partnerky / partneři si mohou vyžádat vydání dalšího dokladu o registrovaném partnerství. Pokud požádají o vydání dokladu písemně, musí být podpisy na žádosti úředně ověřeny.
 7. Změna občanského průkazu a změna jména
  Uzavření registrovaného partnerství se povinně vyznačuje do kolonky "stav" v občanském průkazu. Vstup do registrovaného partnerství je tedy změnou údajů zapisovaných povinně do občanského průkazu, a je proto důvodem pro vydání nového občanského průkazu. Stejně jako u manželství je možné - nikoli povinné - nechat si do občanského průkazu zapsat jméno partnerky či partnera. I když se toho u manželství v praxi příliš nevyužívá, u registrovaného partnerství může být tento zápis pro společný život užitečný, zejména u partnerek / partnerů rozdílného příjmení.
  Partnerky či partneři před uzavřením registrovaného partnerství nečiní prohlášení o tom, zda budou užívat společné příjmení a které. Uzavření registrovaného partnerství je však příležitostí k tomu, aby si partnerka či partner požádali o změnu svého příjmení a užívali příjmení společné. Tuto žádost musí podat osoba, která žádá o změnu svého příjmení, na matričním úřadě v obvodě, kde je přihlášena k trvalému pobytu. Pokud žadatelka / žadatel nemá na území České republiky trvalý pobyt, podá žádost o změnu příjmení na matričním úřadu dle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud neměla ani v minulosti trvalý pobyt na území České republiky, je k projednání žádosti příslušný Úřad městské části Praha 1.